Regulamin


 

Regulamin zakupów sklepu internetowego Piece Mans

§ 1

Słownik pojęć

 1. Sprzedawca –  Aneta Manierska, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Aneta Manierska MANS, Czermin 67a, 63-304 Czermin, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 617-194-89-96, REGON: 383781319.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.piecemans.pl
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nie posiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności piece, kotły i akcesoria.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski i jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 7. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Po Rejestracji kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
 9. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

§ 3

Składanie zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

1)      za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz,

2)      telefonicznie/faksem na numery przeznaczone do składania Zamówień, dostępne na stronie Sklepu (w zakładce kontakt)

3)      pocztą elektroniczną (e-mail) na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu (w zakładce kontakt).

 1. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj do koszyka”, a następnie przejść do zakładki „Koszyk” i postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zrealizuj Zamówienie”.
 1. Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
 1. W przypadku Zamówienia złożonego mailem lub telefonicznie/faksem Kupujący otrzymuje tą samą drogą potwierdzenie od Sprzedawcy z informacją o wszystkich istotnych warunkach Zamówienia.

1)      za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej Płatności.pl, Przelewy24.pl oraz PayPal

2)      za pośrednictwem systemu ratalnego Żagiel S.A.,

3)      gotówką za pobraniem,

4)      przelewem na konto Sprzedawcy

 1. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej powinien opłacić Zamówienie w terminie 7 dni od jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 2. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Dostawa na stronie głównej Sklepu.

 

§ 4

Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
 2. Towar dostarczany jest Kupującemu:
 1. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 ni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 2. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę (co nastąpi mailem, faksem albo telefonicznie) lub w przypadku Zamówień płatnych przelewem/za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz święta są realizowane następnego dnia roboczego.

1)      w przypadku płatności przy odbiorze („za pobraniem”) od 3 do 10 dni roboczych, liczonych od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji

2)      w przypadku płatności przelewem lub za pomocą systemu płatności elektronicznych (przedpłata) od 3 do 10 dni roboczych, liczonych od dnia wpływu należnej kwoty na konto Sprzedawcy

 1. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.
 2. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów w następujący sposób:
 1. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru, Kupujący będący Konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego, zamiennego Towaru.

1)      poprzez firmę kurierską,

2)      Pocztą Polską,

3)      odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

Szczegółowe informacje w zakresie dostawy znajdują się w zakładce Dostawa na stronie głównej Sklepu.

 1. Odbierając dostarczoną przez kuriera lub pocztę przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących nie będących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5
Reklamacja i gwarancja

 1. Konsumentowi z tytułu niezgodności Towaru z umową lub innemu Kupującemu z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 2. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego nie będącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
  1. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
  2. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niezgodności Towaru z umową lub Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
 1. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy, za pomocą poczty e-mail (sklep@piecemans.pl) lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od
  dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zaleca się wysyłanie ww. oświadczenia o odstąpieniu na Adres do korespondencji.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

1)      świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

2)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

3)      świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

4)      dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

5)      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

6)      dostarczania prasy,

7)      usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.

 1. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. Koszty Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 1. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności zawarte są w odrębnej zakładce „Polityka prywatności” zamieszczonej na stronie Sklepu

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.piecemans.pl (zakładka „Regulamin”).